Hertz Freerider – regler og betingelser for deg som kjører våre leiebiler


Regler for benyttelse av Hertz leiebiler

Bilen kan kjøres i Norge av deg som har inngått avtale med Hertz og er registrert på Hertz Freerider. Du må være minimum 21 år gammel og hatt gyldig førerkort i minst ett år for å registrere deg på Hertz Freerider. Dersom noen andre skal kjøre bilen kreves det spesiell tillatelse fra Hertz. Det er ditt ansvar at den som kjører bilen har nødvendig tillatelse til å kjøre. Kjøring utenfor Norge må godkjennes skriftlig av Hertz. Dersom bilen blir kjørt av en ikke godkjent fører eller ulovlig utenfor Norges grenser vil egenandelsreduksjon som er oppgitt i avtalen ikke være gjeldende. En kopi av leieavtalen skal finnes i bilen, og ved forespørsel kunne fremvises for Politi, tollvesen eller annen som handler i Hertz Bilutleies interesse.


Hertz plikter å holde leiebilen til avtalt tidspunkt, og er ansvarlig for at bilen er i forskriftsmessig og forsvarlig stand ved utlevering.


Behandling og bruk av bilen

Du er ansvarlig for å behandle og bruke kjøretøyet på forsvarlig måte iht leiekontraktens betingelser, og ikke:


 • Ta bilen ut av landet uten skriftlig godkjennelse fra Hertz.
 • Benytte bilen til transport av personer eller gods mot betaling.
 • Overlate bilen til andre eller la den kjøres av annen sjåfør enn godkjent av Hertz.
 • Benytte bilen til konkurranse, fartsprøve eller annen form for testkjøring.
 • Slepe, skyve eller dytte annet kjøretøy.
 • Forlate bilen ulåst eller på en slik måte at den kan benyttes av andre.
 • Fylle feil drivstoff.

Dersom bilen behandles grovt uaktsomt eller uforsvarlig har Hertz rett til å heve avtalen, og du kan risikere å måtte dekke eventuelle tap for Hertz fullt ut.


Tiltak ved feil, skade eller tyveri og Hertz Bilutleie sitt ansvar

Alle skader, tekniske feil eller uhell som eventuelt oppstår i leieperioden skal meldes til Hertz omgående. Dette gjelder også ved tyveri. Ved tyveri, brann, hærverksskader eller parkeringsskader, personskader eller skader på dyr skal forholdet alltid meldes til Politiet. Ved skadetilfeller skal fullstendig skademelding for motorvogn utfylles og returneres Hertz uten ugrunnet opphold. Dersom du ikke oppfyller dette vil du stå som ansvarlig ovenfor Hertz for oppstått skade.


Du skal alltid kontakte Hertz for bedømming av reparasjon eller bytte av reservedeler under leieperioden. Reparasjonskostnadene erstattes av Hertz med mindre du av leieavtalen står ansvarlig for kostnadene (se Informasjon om erstatningsskyld nedenfor). For å søke om erstatning må du fremvise kvitteringer for utleggene dine. Deler som har blitt byttet ut skal overlevers Hertz ved leieperiodens slutt.


Ditt ansvar ved overtredelse av trafikk-, toll-, bomvei- og/eller parkeringsbestemmelser

Du er ansvarlig ovenfor Hertz for kostnader som følger av brudd på disse bestemmelser, og som rammer Hertz som bileier. Dette gjelder ikke dersom overtredelsene er forårsaket av feil eller mangler på bilen som du ikke har kjent til. Administrasjonskostnader ved etterfakturering vil påløpe


Ditt erstatningsansvar ved skade på eller tap av bil

Du er i leieperioden ansvarlig for alle skader eller tap på leiebilen. Fritak fra ansvaret kan skje dersom skaden eller tapet skyldes tekniske feil eller mangler på leiebilen. Avdekkede skader er notert i bilens skadelogg som finnes i bilen. Du er ansvarlig for å kontrollere at eventuelle anmerkninger stemmer overens med kjøretøyet.


Du er ansvarlig for, og skal betale erstatning til Hertz for følgende skader:

 • Type skade Freerider egenandel
 • Bilskade/ kollisjonsskade Kr 8000,-
 • Tyveri / tyveriskade Kr 8000,-
 • Tyveri av bil med nøkkel Kr 50 000,- og/eller hele bilens verdi

Retten til egenandel bortfaller dersom du ved tyveri, eller andre hendelser som innebærer at bilen ikke blir levert til avtalt sted, ikke kan levere bilens nøkler. For at egenandelsreduksjon skal være gjeldende ved eventuell skade må dine tiltak være i overensstemmelse med regler og vilkår for Hertz Freerider. F. eks, men ikke begrenset til, å levere skademelding omgående til utleieren. Egenandelsreduksjon gjelder ikke for skader som har oppstått pga uforsiktighet og slurv, f.eks. ved dårlig lastet bil, flekkete eller ødelagt innredning, ødelagte instrumenter e.l. Punktering eller skader som har oppstått pga feilfylling eller tom tank drivstoff omfattes ikke av egenandelsreduksjon.


Du er dermed også ansvarlig for bergingskostnader i forbindelse med skader som følge av ansvarsløs eller uforsiktig behandling av bilen.


Begrensning av skade

Det er både ditt og Hertz ansvar å ta nødvendige forhåndsregler for å begrense eventuelle skader. Gjør du ikke det er du selv ansvarlig for tilsvarende del av kostnadene. Avtalte forsikringer og egenandelsreduksjon gjelder kun om vilkårene i leiekontrakten er oppfylt.


Tilbakelevering av leiebil

Bilen skal tilbakeleveres til avtalt tid og sted i henhold til leieavtalen. Leveringen skal skje i utleiestasjonens åpningstider, dersom ikke annet er avtalt. Dersom tilbakelevering av bilen ikke skjer i hen hold til avtale kan du måtte erstatte eventuelle kostnader Hertz får ved å frakte bilen til aktuelt utleiekontor.


Du blir også skyldig å betale leie ved forsinket levering dersom det ikke er utleiers ansvar. Dersom bilen ved retur er vanskjøttet og skitten utover det normale, har Hertz rett til å belaste en rimelig kostnad for å få bilen i stand igjen. Det er forbudt å bruke bilen etter leieperioden er over.


Hertz Bilutleies rett til å heve avtalen

Hertz forbeholder seg retten til å heve avtalen dersom:


a) leietageren ikke fullfører betalingen ovenfor utleier og ikke betaler innen rimelig tid etter at utleier har påminnet vedkommende om dette.

b) bilen utsettes for unormal kjøring eller mislighold som fører til verdiforringelse.

c) du overser regler og vilkår i denne avtale

d) du uten Hertz Bilutleies skriftlige tillatelse fører eller forsøker å føre bilen ut av Norge.

Ved opphevelse av avtalen vil Hertz umiddelbart iverksette tiltak for å få bilen i sin varetekt. Dette innebærer at Politi / Tollvesen eller annen instans som handler i Hertz interesse har rett til å overta og forvare bilen. Du er ansvarlig for samtlige kostnader som rammer Hertz dersom du uten skriftlig godkjennelse fra Hertz har kjørt eller forsøkt å kjøre utenfor Norge. Skulle det oppstå driftstopp som følge av trafikk- eller vognskade som umuliggjør fortsatt ferd, eller ved tyveri av kjøretøyet, opphører avtalens gyldighet etter at Hertz er kontaktet eller ved tyveri etter politianmeldelse av forholdet.


Behandling av personopplysninger

Hertz behandler dine personlige opplysninger i et dataregister for å kunne oppfylle sine forpliktelser og ivareta sine rettigheter iht. leieavtalen. De personopplysninger som behandles er navn, personnummer, førerkortopplysninger, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Dessuten registreres opplysninger om leiebil, kjørestrekning, priser, betingelser m.m. Dine personopplysninger brukes kun i utleievirksomheten og opplysningene blir ikke oppgitt til noen andre. De behandlinger av personopplysninger som forekommer er lagring og bearbeiding av opplysninger for å kunne utføre avtalen, samt, i de tilfeller hvor du ikke skriftlig motsetter deg det, til markedskommunikasjon. Opplysningene er lagret i 36 måneder etter at avtalen er avsluttet.


En gang i året har du rett til, kostnadsfritt, å skriftlig be om å få vite hvilke opplysninger som er registrert. Du har når som helst rett til å be om at feil eller endrede opplysninger endres.